Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Kryteria główne
Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami). Kryteria wraz
z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
3. Niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
4. Niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
5. Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata


Kryteria lokalne
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 20 c ust. 4 i 6 ww. ustawy przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

• Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg (bez przedszkola specjalnego w SOSW nr 2 i punktu przedszkolnego w SOSW nr 1):

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, 15
2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się
o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki
w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat oświadczenie rodzica o uczęszczaniu lub ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, bądź o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka, lub szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której stara się kandydat, 12
3. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta, 9
4. kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców oświadczenie rodzica, że kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole, 4
5. kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 7 godzin dziennie 3
6. kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19) zaświadczenie od lekarza specjalisty
o stwierdzeniu alergii pokarmowej lub potrzebie zastosowania diety zdrowotnej
3

• Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat, 45
2. kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat 22
3. kandydat, którego miejsce pracy jednego
z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat, 8
4. kandydat, którego krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że krewny lub opiekun wspomagający rodziców
w sprawowaniu nad nim opieki mieszka
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat, 5
5. kandydat wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny.
kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta.. 4

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
na rok szk. 2016/2017
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki,
w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce

1 – 14.03. 2016r. -------------
2. Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego 15.03.2016r. godz.14:00 29.04.2016r.

3. Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk
i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.
16.03 - 31.03.2016r. 2 - 9.05.2016r.
4. Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki
I wyboru 16.03 - 31.03.2016r. 2 - 9.05.2016r.

SYMULACJA 01.04.2016r. 10.05.2016r.
5. Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 1 - 6.04.2016r. 11 - 13.05.2016r.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.04.2016r.
o godz. 14.00 19.05.2016r.
o godz. 14.00
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata, uzupełnienie dokumentów, 12 - 20.04.2016r. 20 - 25.05.2016r.
8. Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego
21 - 22.04.2016r.
26 - 30.05.2016r.

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2016r.
o godz. 14.00 30.05.2016r.
o godz. 14.00

10. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
14. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego służy skarga do Sądu AdministracyjnegoKomunikat 2016-01-29, 15:57 | autor: Barbara Makowska
Przedszkolowo.pl logo